Poslovno gradivo

Poslovno gradivo

Vzorčno gradivo

Avtor: Abelium d.o.o.

Kaj zajema podjetništvo?

 
Iskanje zamisli ter njen razvoj
 
Udejstvovanje zamisli s
pravo ekipo in
dobrim poslovnim načrtom
 
Zahteva znanje


 
Temelji na gospodarstvu
(več podjetij bolj
razvito gospodarstvo
manjša brezaposlenost)
(/files/628/Improving.jpg)
 
Potrebuje ekonomiko, ki pove,
ali se projekt
sploh splača izvesti
 
Sestavo tržne analize, načrta trženja,
ekonomike poslovanje in bilančnih izkazov
 
Iskanje investitorjev financiranja
v primeru dobre ideje in majhnega kapitala

Ustanovitev podjetja

 • poleg izdelave poslovnega načrta so potrebni tudi uradni postopki (dovoljenja, licence, ...)
 • enostavnost ustanovitve merimo s štirimi kazalniki

Tabela kazalnikov, ki prikazujejo, kako težavno je v posamezni državi ustanoviti podjetje:

SlovenijaIrskaMadžarskaNorveškaNemčija
Doseženo mesto države1205672871
Število potrebnih postopkov94669
Čas (v dnevih)6013161018
Stroški (% BND na prebivalca)8,50,317,72,35,7
Vplačani minimalni kapital
(% BND na prebivalca)
49,80,065,123,442,8


(/files/628/business-plan-300x232.jpg) (/files/628/ccnsmooz_resized.jpg)

Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih

 
Priimek in ime zaposlenega:
Priimek in ime delodajalca:
Ustanova/organizacija, kjer ste zaposleni:
Starost zaposlenega: let
Delovna doba: let mesecev
(/files/628/vprasalnik.jpg)


DANE
1. Ali ste zadovoljni z organizacijo podjetja?

2. Ali bi kaj spremenili?

3. Ali imate med delovnim časom možnost rekreacije?
4. Ali za dobro opravljeno delo dobite pohvalo?
5. Ali se v podjetju počutite dobro?

6. Ali ste zadovoljni z odnosom delodajalca, plačo, prilagajanja v podjetju?
7. Ali razmišljate o zamenjavi službe?
Dodatna pojasnila
1. Če DA, kaj vam je najboljše.
2. Če DA, napišite kaj.
3. Če DA, kaj in kolikokrat na dan.
4. Če DA, navedite kakšno pohvalo.
5. Če NE, navedite razloge.

Od ustanovitve do ukinitve podjetja


(/files/628/management_board_3831143_1.jpg)


(/files/628/internet-marketing_1.jpg)

USTANOVITEV PODJETJA

PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ

ZAPOSLOVANJE DELAVCEV

REGISTRACIJA NOVEGA IMETJA

NAJEMANJE KREDITOV

DAVČNI SISTEM

UKINITEV PODJETJA

 
Firma:
Ime s katerim družba posluje 
Enostavni d.o.o. Znesek vložkov znaša najmanj 7.500 evrov(/files/628/listine.png)

Zavarovanje zaposlenih

NEZGODNA ZAVAROVANJA

 • delodajalec poskrbi za varnost zaposlenih
 • s tem ublaži finančne posledice nazgod in nesrečnih primerov

KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE

 • zavarovanje zaposlenih in njihovih družinskih članov za določen ali nedoločen čas
 • delodajalec lahko poskrbi za boljso socialno in ekonomsko prihodnost svojih zaposlenihKatere nezgode krije zavarovanje?

Odgovor

Od česa je odvisna višina premije?

Odgovor

Katere nezgode krije zavarovanje?

Zavarovanje krije nezgode, ki imajo za posledico smrt, trajno invalidnost, naravno smrt, nezgodo katerih posledica je prehodna nezmožnost za delo.

Od česa je odvisna višina premije?

Višina premije je odvisna od števila zavarovanih oseb, zavarovalne vsote, vrsta dela zaposlenih in izbranih tveganj za katere želi delodajalec zavarovati zaposlene.

Iskanje TRR

S pomočjo aplikacije eRTR servisa Ajpes se naučimo poiskati TRR podjetja.


 
Sledite navodilom iz videa na desni

Prijava zaposlenega

(/files/628/factory_01.jpg) Vpišite firmo in sedež / osebno ime in prebivališče.

(/files/628/info.jpg) Vpišite registrsko številko.

(/files/628/home.jpg) Vpišite matično številko poslovnega subjekta.

(/files/628/info.jpg) Vpišite EMŠO zavarovanca.

(/files/628/info.jpg) Vpišite priimek zavarovanca.

(/files/628/info.jpg) Vpišite ime zavarovanca.

(/files/628/home.jpg) Vpišite podatke, v primeru, da ima zavarovanec stalno prebivališče v tujini.

(/files/628/info.jpg) Vpišite ostale podatke o zavarovanju (datum pričetka zavarovanja, podlaga za zavarovanje ...).

Kaj je inovacija?

Določena spoznanja, ki so se ustvarila po svetu o koristnosti in učinkovitosti podpore s strani RRO.
Izdelki, storitve ali postopki morajo predstavljati novost ali bistveno izboljšavo za uporabnika.
Valilnica novih podjetij ali bolje rečeno, razvoj in pomoč novim podjetjem.
(/files/628/crazy-boss.jpg)

Odlično, vaša izbira je pravilna!

Nadaljuj

To pa ni pravilni pomen inovacije.

Ponovi

Inovacija pomeni nekaj čisto drugega.

Ponovi

Različne opredelitve podjetništva

IZBERITE PRAVILNE OPREDELITVE PODJETNIŠTVA!


Preveri

(/files/628/miss.jpg)

Odlično, vaše izbire so pravilne!

Nadaljuj

Težko se je odločiti le za nekatera zavarovanja, vendar prodajna mapa vita AS Royal ponuja:

 • Tujina AS
 • Življenjsko zavarovanje za primer smrti
 • Dodatno nezgodno zavarovanje
 • Zdravje Plus
 • Dodatno nezgodno zavarovanje otroka

Nadaljuj

Virtualna knjiga

(/files/628/6_Slika.jpg)
 • 23 milijonov malih in srednje velikih podjetij (MSP) je gonilna sila evropskega gospodarstva
 • ustvarila približno 80 % novih delovnih mest
 • hudi časi za mala podjetja
 • vrste MPS

(/files/628/ljudje.jpg)
 • Kaj »Small Business Act« predstavlja za Evropo?
 • Kako pomaga?
 • Preverjanje napredka in pogled v prihodnost

(/files/628/uvedba-CRM1.jpg)
 
V večini evropskih držav se podjetniki, ki začenjajo znova, zdaj obravnavajo enako kot novinci, kar velja tudi v primeru uporabe shem podpor EU. Belgija, Finska, Irska, Španija in Združeno kraljestvo so sprejeli ukrepe za skrajšanje časa, potrebnega za dokončanje stečajnih postopkov, a pred državami članicami je še veliko dela.

 

Med letoma 1998 in 2010 je
skoraj pol milijona malih podjetij
izkoristilo jamstva, ki so jih

(/files/628/images-3.jpg)

ponujali evropski finančni
instrumenti.

 
EIB je namenila 30
milijard EUR za MSP
v obdobju 2008–2011.
(/files/628/images2.jpg)
 
Vsak porabljen evro poveča tvegani kapital za EUR ali bančna posojila za do EUR, kar pomeni, da lahko pričakujemo, da bodo finančne ustanove do leta 2013 ustvarile približno 30 milijard EUR(/files/628/business-finance-help.gif)

novih finančnih sredstev za MSP, od česar bo imelo koristi do 400.000 MSP.

 
(/files/628/CSR-in-Business.jpg) Povečnje razpoložljivosti mikroposojil (tj. posojil do višine 25.000 €) spodbuja ustvarjanje novih podjetij in

gospodarsko rast ter odpira vrata ljudem, ki sicer takšne priložnosti ne bi imeli.

 
Kohezijska politika zagotavlja največjo podporo EU za MSP. Za podporo podjetjem v obdobju 2007–2013 je dodeljenih 55 milijard EUR. Skoraj 50 % tega zneska, tj. približno 27 milijard EUR, je neposredno namenjenih MSP.(/files/628/Financing-Business-expansion1.gif)

Stopnje organizacijske oblike

POVEŽI STOPNJE ORGANIZACIJSKE OBLIKE Z RAZLAGO.

UČEČA SE
ORGANIZACIJA
MREŽNA
ORGANIZACIJA
VIRTUALNA
ORGANIZACIJA
PROCESNA
ORGANIZACIJA
VITKA
ORGANIZACIJA
predstavlja nov koncept izobraževanja vsega osebja za dosego novega razvoja organizacije
pomeni, da organizacija več svojih glavnih aktivnosti odda v zunanje izvajanje ločenim izvajalcem
je ena izmed dimaničnih oblik mrežnih organizacijskih povezav, ki ima omejen čas trajanja
zahteva drugačen stil vodenja
temelji na vitkem razmišljanju managementa

Preveri

Odlično, stopnje so pravilno povezane!

Nadaljuj

UČEČA SE
ORGANIZACIJA
predstavlja nov koncept izobraževanja vsega osebja za dosego novega razvoja organizacije
MREŽNA
ORGANIZACIJA
pomeni, da organizacija več svojih glavnih aktivnosti odda v zunanje izvajanje ločenim izvajalcem
VIRTUALNA
ORGANIZACIJA
je ena izmed dimaničnih oblik mrežnih organizacijskih povezav, ki ima omejen čas trajanja
PROCESNA
ORGANIZACIJA
zahteva drugačen stil vodenja
VITKA
ORGANIZACIJA
temeljijo na vitkem razmišljanju managementa

Nadaljuj

Dopolni trditve

(/files/628/premozenjsko_zavarovanje2.jpg)

DOPOLNI POJMOVANJE SPREMEMB.

Spreminjanje je večinoma pogoj za delovanje organizacije v , vendar porablja zmožnosti organizacije, hkrati pa je tudi . Zato je naloga managementa, da strokovno in zavzeto in izbira možne vsebine in poteke spreminjanja, ga dobro pripravlja in udejanja. Izvedba sprememb je torej in tvegana naloga, vendar če podjetje hoče preživeti, mora spremembe .

Preveri

Odlično, dopolnitev je pravilna!

Nadaljuj

Pravilni odgovor

Spreminjanje je večinoma prvi pogoj za uspešno delovanje organizacije v prihodnosti, vendar porablja zmožnosti organizacije, hkrati pa je tudi tvegano. Zato je naloga managementa, da strokovno in zavzeto oblikuje in izbira možne vsebine in poteke spreminjanja, ga dobro pripravlja in udejanja. Izvedba sprememb je torej zahtevna in tvegana naloga, vendar če podjetje hoče preživeti, mora spremembe spodbujati.

Nadaljuj

Rezultati

0%
0%